Day: April 2, 2021

ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย ห้องประชุมชั้น5ตึกสถาบันดำรงราชานุภาพ

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ติดตั้งswitch และระบบเครื่อข่ายเพื่อใช้งานระบบ วีดีทัศน์ทางไกล (vcs) และระบบinternet ห้องประชุมชั้น5 ตึกสถาบันดำรงราชานุภาพ