Day: April 5, 2021

จัดระเบียบสายและเคลื่อนย้ายตู้แร็คอุปกรณ์ ห้องราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการจัดเก็บและจัดระเบียบสายสัญญาณห้องราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย