Month: September 2021

ติดตั้งอุปกรณ์ Switch ห้องดำรงธรรม ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสารส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย Switch เพื่อใช้งานระบบ internet และวีดิทัศน์ทางไกล(VCS)ห้องดำรงธรรม ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯควบคุมและตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการควบคุมและตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. และที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลาการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ศูนย์ฝึกอบรมลาดตะโหนด)

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯดำเนินการตรวจซ่อมระบบโทรศัพท์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต1(อยุธยา)

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร จัดส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจซ่อมระบบโทรศัพท์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต1(อยุธยา)โดยทำการ ตรวจสอบระบบ IP-Phone และได้นำอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่าย AVAYA 2526T-PWR เปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์เดิม NORTEL BayStack 5520-24T-PWR ที่ชำรุด ทำให้ระบบโทรศัพท์ของ ศสข.1 (อย.) สามารถใช้งานได้ปกติ

ปรับปรุงระบบเครือข่ายภายใน ห้องประชุมสำนักงาน กถ.

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในห้องประชุมสำนักงาน กถ. อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย