กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในห้องประชุมสำนักงาน กถ. อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย

By admin