กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสารส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย Switch เพื่อใช้งานระบบ internet และวีดิทัศน์ทางไกล(VCS)ห้องดำรงธรรม ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

By admin