กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป. ส่งเจ้าหน้าที่ติดตั้งระบบเครือข่ายเพื่อใช้งานห้องปลัดกระทรวงมหาดไทย

By admin