Day: October 7, 2021

ติดตั้งเครือข่ายใช้งานระบบวีดีทัศน์ทางไกล ห้อง รมช.มท.(มท3)

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายเพื่อใช้งานระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ห้องรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี)