กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายเพื่อใช้งานระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ห้องรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี)

By admin