Day: October 21, 2021

ติดตั้งระบบโทรศัพท์และโทรทัศน์ห้อง ที่ปรึกษา มท.1

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการติดตั้งระบบโทรศัพท์ โทรทัศน์ ห้องที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย