กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการติดตั้งระบบโทรศัพท์ โทรทัศน์ ห้องที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

By admin