กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการติดตั้งสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้งานประชุมออนไลน์ ห้องรองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์

By admin