กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการตรวจซ่อมระบบเครือข่ายที่ติดตั้งที่สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (วังไชยา)

By admin