กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ Big Cleaning Day เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

By admin