กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับมอบหมายให้จัดอบมรมถ่ายทอดความรู้ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2565

By admin