Day: August 8, 2022

ติดตั้งระบบโทรศัพท์ หมายเลขสายด่วน 1567 ของศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร จัดส่ง เจ้าหน้าที่ ดำเนินการติดตั้งระบบโทรศัพท์ หมายเลขสายด่วน 1567 ของศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย