Author: admin1

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯควบคุมและตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการควบคุมและตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. และที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลาการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ศูนย์ฝึกอบรมลาดตะโหนด)