Author: admin

กลุ่มงาน โครงสร้างพื้นฐานฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสาร ตามแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสารสนเทศและการสื่อสารประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ กระทรวงอุตสาหกรรม ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗

กลุ่มงาน โครงสร้างพื้นฐานฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสาร ตามแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสารสนเทศและการสื่อสารประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ซอย แจ้งวัฒนะ 1 แยก 5 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครในวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

กลุ่มงาน โครงสร้างพื้นฐานฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสาร ตามแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสารสนเทศและการสื่อสารประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ การประปานครหลวงถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ในวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

กลุ่มงาน โครงสร้างพื้นฐานฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสาร ตามแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสารสนเทศและการสื่อสารประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถนน งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗

กลุ่มงาน โครงสร้างพื้นฐานฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนชุดพัดลมระบายอากาศตู้อุปกรณ์เครือข่ายไร้สายระยะไกลของกระทรวงมหาดไทยที่ชำรุด ประจำกรมราชทัณฑ์ ถนนนนทบุรี ๑ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ ได้ดำการร่วมกับ ผอ.ศสส.สป. ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการปรับปรุงเครื่องปรับอากาศประจำห้องเครื่องมือสื่อสาร ชั้น๕ ศสส.สป. ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

กลุ่มงาน โครงสร้างพื้นฐานฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสาร ตามแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสารสนเทศและการสื่อสารประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ กรมราชทัณฑ์ ถนนนนทบุรี ๑ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในวันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

กลุ่มงาน โครงสร้างพื้นฐานฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์สื่อสาร ณ ห้องอุปกรณ์สื่อสารประจำ กระทรวงการต่างประเทศ ถนน ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีการปรับปรุงห้องอุปกรณ์สื่อสาร ในวันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

กลุ่มงาน โครงสร้างพื้นฐานฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสาร ตามแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสารสนเทศและการสื่อสารประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ กระทรวงการต่างประเทศถนน ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗