วิสัยทัศน์

” มุ่งสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะด้วยระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่เป็นสากลและธรรมาภิบาลเพื่อบูรณาการการบริหารจัดการของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด “