Author: admin

เชื่อมโยงระบบโทรศัพท์ มหาดไทย&กลาโหม

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ประสานงานและหารือแนวทางการเชื่อมโยงหมายเลขโทรศัพท์ภายในระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(ศรีสมาน)

รื้อถอนอุปกรณ์ ATM กรมราชองค์รักษ์

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ดำเนินการรื้อถอนอุปกรณ์ ATM จาก กรมราชองค์รักษ์ (สวนจิตรลดา)

แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบInternet ผ่านเครือข่าย WIFI วิทยาลัยมหาดไทย (บางละมุง)

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. มอบหมายเจ้าหน้าที่ ดำเนินการทำความเข้าใจและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ Internet ผ่านเครือข่าย WIFI และจุดอับสัญญาณ วิทยาลัยมหาดไทย(บางละมุง)

สำรวจอุปกรณ์เครือข่าย เพื่อรื้อถอนกลับ กรมราชองครักษ์ (พระราชวังสวนจิตรลดา)

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร มอบหมายเจ้าหน้าที่ ดำเนินการสำรวจอุปกรณ์เครือข่าย เพื่อรื้อถอนกลับ จากกรมราชองครักษ์ (พระราชวังสวนจิตรลดา)

ติดตั้งระบบโทรศัพท์ หมายเลขสายด่วน 1567 ของศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร จัดส่ง เจ้าหน้าที่ ดำเนินการติดตั้งระบบโทรศัพท์ หมายเลขสายด่วน 1567 ของศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย

เชื่อมโยงระบบโทรศัพท์ กรมประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ดำเนินการเชื่อมโยงระบบโทรศัพท์ภายในของกรมประชาสัมพันธ์ กับหมายเลข hotline กระทรวงมหาดไทย ผ่านเครือข่ายไมโครเวฟ กระทรวงมหาดไทย

ติดตั้งทีวีห้อง ผช. รมต.มท.และห้องที่ปรึกษา รมต.มท.

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการติดตั้งทีวี ห้องผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และห้องที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ติดตั้งระบบโทรศัพท์ Hotline ห้อง ปมท.

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสารจัดส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์โทรศัพท์ภายในกระทรวงมหาดไทย (hotline) ห้องทำงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

จัดอบรม On the Job Training ข้าราชการบรรจุใหม่

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับมอบหมายให้จัดอบมรมถ่ายทอดความรู้ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2565

เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ 1567 ศูนย์ดำรงธรรม มท.

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการติดตั้งหมายเลขโทรศัพท์ 1567 ของศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย เพิ่มเติมอีก3เลขหมาย