งานสนับสนุน

อรพันธ์ พุทธมนต์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
Phone:  51479

โชติกา ทองประเสริฐสุข

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
Phone:  51453