งานสนับสนุน

ปิยพงศ์ สืบจิตต์

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
Phone:  51479

โชติกา ทองประเสริฐสุข

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
Phone:  51453