ฝ่ายเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร

จักรพงษ์ อุทัยวรรณพร

หัวหน้าฝ่ายเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
Phone: 51470

ขัตติยพล ธรรมมาลี

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
Phone: 51490,51491

อภิสิทธิ์ ศรีอัมพร

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
Phone: 51471