ฝ่ายเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร

สิทธิชัย สุธานนท์

หัวหน้าฝ่ายเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
Phone: 51470

ขัตติยพล ธรรมมาลี

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
Phone: 51490,51491

ตำแหน่งว่าง

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
Phone: 123-5555-2323