ฝ่ายบริหารจัดการเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร

นายณัฐกิตติ์ ตาวงษ์สา

ณัฐกิตติ์ ตาวงษ์สา

หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
Phone: 51147

สิทธิภรณ์ บำรุงเพชร

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
Phone: 51472
นายณัฐกิตติ์ ตาวงษ์สา

จารึก อุรา

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
Phone: 51147

สมนึก โลสันเทียะ

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
Phone: 123-5555-2323