กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯควบคุมและตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการควบคุมและตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. และที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลาการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ศูนย์ฝึกอบรมลาดตะโหนด)

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯดำเนินการตรวจซ่อมระบบโทรศัพท์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต1(อยุธยา)

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร จัดส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจซ่อมระบบโทรศัพท์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต1(อยุธยา)โดยทำการ ตรวจสอบระบบ IP-Phone และได้นำอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่าย AVAYA 2526T-PWR เปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์เดิม NORTEL BayStack 5520-24T-PWR ที่ชำรุด ทำให้ระบบโทรศัพท์ของ ศสข.1 (อย.) สามารถใช้งานได้ปกติ

ปรับปรุงระบบเครือข่ายภายใน ห้องประชุมสำนักงาน กถ.

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในห้องประชุมสำนักงาน กถ. อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย

ย้ายเครื่องหมายเลข 1567 ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการย้ายหัวเครื่องหมายเลข1567 เพื่อใช้ทดสอบการใช้งานการประชุมร่วมกับสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ห้องประชุมสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์

จัดระเบียบสายและเคลื่อนย้ายตู้แร็คอุปกรณ์ ห้องราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการจัดเก็บและจัดระเบียบสายสัญญาณห้องราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย

ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย ห้องประชุมชั้น5ตึกสถาบันดำรงราชานุภาพ

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ติดตั้งswitch และระบบเครื่อข่ายเพื่อใช้งานระบบ วีดีทัศน์ทางไกล (vcs) และระบบinternet ห้องประชุมชั้น5 ตึกสถาบันดำรงราชานุภาพ

ตรวจซ่อมบำรุงรักษา​ระบบโทรศัพท์​ที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร จัดส่ง จนท.ดำเนินการตรวจซ่อมระบบโทรศัพท์จังหวัดนนทบุรี ตามที่มีหนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ

ติดตั้งสายสัญญาณและเครือข่ายระบบvcs

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตั้งระบบสื่อสารเพื่อใช้งานที่ห้องประชุม สนผ.ชั้น7