แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบInternet ผ่านเครือข่าย WIFI วิทยาลัยมหาดไทย (บางละมุง)

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. มอบหมายเจ้าหน้าที่ ดำเนินการทำความเข้าใจและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ Internet ผ่านเครือข่าย WIFI และจุดอับสัญญาณ วิทยาลัยมหาดไทย(บางละมุง)

สำรวจอุปกรณ์เครือข่าย เพื่อรื้อถอนกลับ กรมราชองครักษ์ (พระราชวังสวนจิตรลดา)

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร มอบหมายเจ้าหน้าที่ ดำเนินการสำรวจอุปกรณ์เครือข่าย เพื่อรื้อถอนกลับ จากกรมราชองครักษ์ (พระราชวังสวนจิตรลดา)

ติดตั้งระบบโทรศัพท์ หมายเลขสายด่วน 1567 ของศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร จัดส่ง เจ้าหน้าที่ ดำเนินการติดตั้งระบบโทรศัพท์ หมายเลขสายด่วน 1567 ของศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย

เชื่อมโยงระบบโทรศัพท์ กรมประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ดำเนินการเชื่อมโยงระบบโทรศัพท์ภายในของกรมประชาสัมพันธ์ กับหมายเลข hotline กระทรวงมหาดไทย ผ่านเครือข่ายไมโครเวฟ กระทรวงมหาดไทย

ติดตั้งทีวีห้อง ผช. รมต.มท.และห้องที่ปรึกษา รมต.มท.

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการติดตั้งทีวี ห้องผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และห้องที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ติดตั้งระบบโทรศัพท์ Hotline ห้อง ปมท.

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสารจัดส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์โทรศัพท์ภายในกระทรวงมหาดไทย (hotline) ห้องทำงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

จัดอบรม On the Job Training ข้าราชการบรรจุใหม่

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับมอบหมายให้จัดอบมรมถ่ายทอดความรู้ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2565

เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ 1567 ศูนย์ดำรงธรรม มท.

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการติดตั้งหมายเลขโทรศัพท์ 1567 ของศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย เพิ่มเติมอีก3เลขหมาย

กิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ Big Cleaning Day

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ Big Cleaning Day เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร