ภารกิจ/อำนาจหน้าที่

มีหน้าที่เกี่ยวกับการกําหนดรูปแบบการใช้งานและการเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร จัดทําฐานข้อมูลระบบโทรคมนาคมและอุปกรณ์สื่อสาร ควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร ทะเบียนและเส้นทาง การใช้งานเครือข่ายโทรคมนาคม บริการจัดการเครือข่าย ติดตั้ง ตรวจซ่อม บํารุงรักษาเครือข่ายโทรคมนาคม แบ่งหน่วยงานออกเป็น ๓ ฝ่าย ได้แก่

ฝ่ายเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร

ฝ่ายบริหารจัดการเครือข่ายสื่อสารและสารสนเทศ

ฝ่ายบํารุงรักษาเครือข่ายสื่อสารและสารสนเทศ