พันธกิจ

  • พัฒนาระบบและบุคลากรด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
  • สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์สารสนเทศและการสื่อสาร และให้บริการด้านการรับส่งข่าวสาร การติดตั้ง การตรวจซ่อม การบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์สารสนเทศและการสื่อสารแก่ส่วนราชการต่างๆและจังหวัด
  • กำหนดแนวทางและระเบียบในการจัดการระบบ การสำรวจ การจัดเก็บ การประมวลผล และการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และบริการสื่อสารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารของกระทรวงมหาดไทย
  • พัฒนานวัตกรรมทางการบริหารจัดการด้วย ICT เพื่อผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด