Author: admin

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์สื่อสารตามแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ ห้องเครื่องมือสื่อสาร สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ ในวันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์สื่อสารตามแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ ห้องเครื่องมือสื่อสาร กรมการปกครอง ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯได้ดำเนินการดูแลการเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุมางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๗ ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์สื่อสารตามแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ ห้องเครื่องมือสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ ในวันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์สื่อสารตามแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ ห้องเครื่องมือสื่อสาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯได้ดำเนินตรวจสอบอุปกรณ์สื่อสารตามแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสารสนเทศและการสื่อสารประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ ห้องเครื่องมือสื่สาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯได้ดำเนินการรื้อรางไวเวร์สายสื่อสารสัญญาณและระบบไฟฟ้าตามโครงการปรับปรุงเครื่องปรับอากาศห้องเครื่องมือสื่อสาร กคฐ. ชั้น๕ ศสส.สป. ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

กลุ่มงานกคฐ. ได้ดำเนินการตรวจสอบซ่อม ระบบไฟฟ้าให้กับระบบกล้อง CCTV ประจำสำนักงานองค์การตลาด ณ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย สวนผัก แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ในวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗

กลุ่มงานกคฐ.ได้ดำเนินการจัดเก็บสายสัญญาณเพื่อปรับปรุงห้องเครื่องมือสื่อสาร ณ ห้องเครื่องมือสื่อสารชั้น ๕ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในวันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

กลุ่มงานกคฐ.ได้ดำเนินการตรวจสอบ ควบคุม และดูแลเครือข่ายสื่อสารทางด่วนข้อมูลความเร็วสูง ของกระทรวงมหาดไทย (MPLS) เพื่อรองรับการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เดือน มีนาคม ๒๕๖๗) ในวันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น ๒ ศาลาว่าการกระทรวงหมาดไทย ไปยังห้องประชุมศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด