Day: July 9, 2024

กคฐ. ได้ตรวจรับพัสดุการเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยการทดสอบวงจรสื่อสัญญาณ ณ ศสข. ๓ (นครปฐม) ในวันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗