Month: April 2024

กลุ่มงาน โครงสร้างพื้นฐานฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสาร ตามแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสารสนเทศและการสื่อสารประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ กระทรวงพาณิชย์ ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในวันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

กลุ่มงาน โครงสร้างพื้นฐานฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสารตามแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสารสนเทศและการสื่อสารประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้กับกระทรวงกลาโหม ถนนศรีสมาน ตำบล บ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี ในวันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗

กลุ่มงาน โครงสร้างพื้นฐานฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสาร ตามแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสารสนเทศและการสื่อสารประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้กับกองบัญชาการตำรวจนครบาล ถนน ศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗

กลุ่มงาน โครงสร้างพื้นฐานฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสาร ตามแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสารสนเทศและการสื่อสารประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้กับสำนักงานทะเบียนราษฎร์ ถนน นครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานครในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์สื่อสารตามแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ ห้องเครื่องมือสื่อสาร สำนักงบประมาณ ในวันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯได้ดำเนินการแก้ไขให้คำแนะนำการใช้งานโทรศัพท์ IP TELEPHONE ให้กับ สำนักงานนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในวันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์สื่อสารตามแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ ห้องเครื่องมือสื่อสาร สำนักงานสภาพัฒนาการฯ ในวันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์สื่อสารตามแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ ห้องเครื่องมือสื่อสาร สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ ในวันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์สื่อสารตามแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ ห้องเครื่องมือสื่อสาร กรมการปกครอง ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯได้ดำเนินการดูแลการเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุมางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๗ ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗