Category: ข้อมูล ทั่วไป

ข้อมูล ทั่วไป

ติดตั้ง WIFI ห้องประชุมราชบพิธ

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่าย WIFI และระบบINTERNET ห้องประชุมราชบพิธ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย

ติดตั้งระบบโทรศัพท์สายด่วน 1567

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการติดตั้งโทรศัพท์หมายเลข1567 เหตุจากการย้ายห้องของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย

ติดตั้งสายสัญญาณห้องประชุมราชบพิธ กระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ติดตั้งสายสัญญาณห้องราชบพิธ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย

ติดตั้งระบบโทรศัพท์ห้องที่ปรึกษา มท.1

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการติดตั้งระบบโทรศัพท์แบบ IPphone ที่ห้องคณะที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ติดตั้งระบบโทรศัพท์และโทรทัศน์ห้อง ที่ปรึกษา มท.1

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการติดตั้งระบบโทรศัพท์ โทรทัศน์ ห้องที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ติดตั้งเครือข่ายใช้งานระบบวีดีทัศน์ทางไกล ห้อง รมช.มท.(มท3)

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายเพื่อใช้งานระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ห้องรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี)

ติดตั้งระบบเครือข่ายห้อง ปมท.

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป. ส่งเจ้าหน้าที่ติดตั้งระบบเครือข่ายเพื่อใช้งานห้องปลัดกระทรวงมหาดไทย

ติดตั้งอุปกรณ์ Switch ห้องดำรงธรรม ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสารส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย Switch เพื่อใช้งานระบบ internet และวีดิทัศน์ทางไกล(VCS)ห้องดำรงธรรม ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯควบคุมและตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการควบคุมและตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. และที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลาการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ศูนย์ฝึกอบรมลาดตะโหนด)

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯดำเนินการตรวจซ่อมระบบโทรศัพท์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต1(อยุธยา)

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร จัดส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจซ่อมระบบโทรศัพท์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต1(อยุธยา)โดยทำการ ตรวจสอบระบบ IP-Phone และได้นำอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่าย AVAYA 2526T-PWR เปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์เดิม NORTEL BayStack 5520-24T-PWR ที่ชำรุด ทำให้ระบบโทรศัพท์ของ ศสข.1 (อย.) สามารถใช้งานได้ปกติ