Category: ข้อมูล ทั่วไป

ข้อมูล ทั่วไป

ติดตั้งสายสัญญาณห้องประชุมราชบพิธ กระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ติดตั้งสายสัญญาณห้องราชบพิธ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย

ติดตั้งระบบโทรศัพท์ห้องที่ปรึกษา มท.1

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการติดตั้งระบบโทรศัพท์แบบ IPphone ที่ห้องคณะที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ติดตั้งระบบโทรศัพท์และโทรทัศน์ห้อง ที่ปรึกษา มท.1

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการติดตั้งระบบโทรศัพท์ โทรทัศน์ ห้องที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ติดตั้งเครือข่ายใช้งานระบบวีดีทัศน์ทางไกล ห้อง รมช.มท.(มท3)

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายเพื่อใช้งานระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ห้องรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี)

ติดตั้งระบบเครือข่ายห้อง ปมท.

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป. ส่งเจ้าหน้าที่ติดตั้งระบบเครือข่ายเพื่อใช้งานห้องปลัดกระทรวงมหาดไทย

ติดตั้งอุปกรณ์ Switch ห้องดำรงธรรม ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสารส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย Switch เพื่อใช้งานระบบ internet และวีดิทัศน์ทางไกล(VCS)ห้องดำรงธรรม ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯควบคุมและตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการควบคุมและตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. และที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลาการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ศูนย์ฝึกอบรมลาดตะโหนด)

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯดำเนินการตรวจซ่อมระบบโทรศัพท์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต1(อยุธยา)

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร จัดส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจซ่อมระบบโทรศัพท์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต1(อยุธยา)โดยทำการ ตรวจสอบระบบ IP-Phone และได้นำอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่าย AVAYA 2526T-PWR เปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์เดิม NORTEL BayStack 5520-24T-PWR ที่ชำรุด ทำให้ระบบโทรศัพท์ของ ศสข.1 (อย.) สามารถใช้งานได้ปกติ

ปรับปรุงระบบเครือข่ายภายใน ห้องประชุมสำนักงาน กถ.

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในห้องประชุมสำนักงาน กถ. อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย

ย้ายเครื่องหมายเลข 1567 ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการย้ายหัวเครื่องหมายเลข1567 เพื่อใช้ทดสอบการใช้งานการประชุมร่วมกับสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ห้องประชุมสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์