Category: ข้อมูล ทั่วไป

ข้อมูล ทั่วไป

ติดตั้งระบบโทรศัพท์ Hotline ห้อง ปมท.

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสารจัดส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์โทรศัพท์ภายในกระทรวงมหาดไทย (hotline) ห้องทำงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

จัดอบรม On the Job Training ข้าราชการบรรจุใหม่

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับมอบหมายให้จัดอบมรมถ่ายทอดความรู้ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2565

เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ 1567 ศูนย์ดำรงธรรม มท.

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการติดตั้งหมายเลขโทรศัพท์ 1567 ของศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย เพิ่มเติมอีก3เลขหมาย

กิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ Big Cleaning Day

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ Big Cleaning Day เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ติดตั้งสายสัญญาณ ห้องประชุมอัษฎางค์ กระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานดำเนินการเดินสายสัญญาณเพื่อใช้ในการประชุมห้องอัษฎางค์ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย

ตรวจซ่อมระบบเครือข่าย สำนักบริหารการทะเบียน (วังไชยา)

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการตรวจซ่อมระบบเครือข่ายที่ติดตั้งที่สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (วังไชยา)

ติดตั้งสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตห้องรองฯปมท.

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการติดตั้งสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้งานประชุมออนไลน์ ห้องรองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์

ติดตั้งสายสัญญาณระบบไมค์ห้องประชุมราชบพิธ

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการติดตั้งระบบสายสัญญาณไมค์ห้องประชุมราชบพิธ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย