Category: ข้อมูล ทั่วไป

ข้อมูล ทั่วไป

ปรับปรุงระบบเครือข่ายภายใน ห้องประชุมสำนักงาน กถ.

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในห้องประชุมสำนักงาน กถ. อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย

ย้ายเครื่องหมายเลข 1567 ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการย้ายหัวเครื่องหมายเลข1567 เพื่อใช้ทดสอบการใช้งานการประชุมร่วมกับสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ห้องประชุมสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์

จัดระเบียบสายและเคลื่อนย้ายตู้แร็คอุปกรณ์ ห้องราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการจัดเก็บและจัดระเบียบสายสัญญาณห้องราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย

ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย ห้องประชุมชั้น5ตึกสถาบันดำรงราชานุภาพ

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ติดตั้งswitch และระบบเครื่อข่ายเพื่อใช้งานระบบ วีดีทัศน์ทางไกล (vcs) และระบบinternet ห้องประชุมชั้น5 ตึกสถาบันดำรงราชานุภาพ

ตรวจซ่อมบำรุงรักษา​ระบบโทรศัพท์​ที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร จัดส่ง จนท.ดำเนินการตรวจซ่อมระบบโทรศัพท์จังหวัดนนทบุรี ตามที่มีหนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ

ติดตั้งสายสัญญาณและเครือข่ายระบบvcs

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตั้งระบบสื่อสารเพื่อใช้งานที่ห้องประชุม สนผ.ชั้น7