Category: ข้อมูล ทั่วไป

ข้อมูล ทั่วไป

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯได้ดำเนินการรื้อรางไวเวร์สายสื่อสารสัญญาณและระบบไฟฟ้าตามโครงการปรับปรุงเครื่องปรับอากาศห้องเครื่องมือสื่อสาร กคฐ. ชั้น๕ ศสส.สป. ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

กลุ่มงานกคฐ. ได้ดำเนินการตรวจสอบซ่อม ระบบไฟฟ้าให้กับระบบกล้อง CCTV ประจำสำนักงานองค์การตลาด ณ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย สวนผัก แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ในวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗

กลุ่มงานกคฐ.ได้ดำเนินการจัดเก็บสายสัญญาณเพื่อปรับปรุงห้องเครื่องมือสื่อสาร ณ ห้องเครื่องมือสื่อสารชั้น ๕ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในวันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

กลุ่มงานกคฐ.ได้ดำเนินการตรวจสอบ ควบคุม และดูแลเครือข่ายสื่อสารทางด่วนข้อมูลความเร็วสูง ของกระทรวงมหาดไทย (MPLS) เพื่อรองรับการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เดือน มีนาคม ๒๕๖๗) ในวันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น ๒ ศาลาว่าการกระทรวงหมาดไทย ไปยังห้องประชุมศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด

กลุ่มงานกคฐ.ได้ดำเนินการติดตั้งระบบโทรศัพท์ IP TELEPHONE ให้สำนักงานองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
สวนผัก ซอย ๔ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

กลุ่มงานกคฐ.ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบเครื่องเสียงห้องประชุม องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย สวนผัก ซอย ๔ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

กลุ่มงานกคฐ.ได้ดำเนินติดตั้งโทรศัพท์ IP TELEPHONE และตรวจสอบการใช้งานระบบ INTERNET ณ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย ชั้น ๒ อาคารดำรงราชนุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

กลุ่มงานกคฐ.ได้ดำเนินการรื้อถอนปรับปรุงชุมสายโทรศัพท์ ณ ห้องชุมสายโทรศัพท์ ชั้น ๕ ศูนย์เทคโนโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

กลุ่มงานกคฐ.ได้ร่วมดำเนินการเดินสายสัญญาณเพื่อติดตั้งระบบโทรศัพท์และระบบอินเตอร์ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย ณ ชั้น ๒ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย

สำรวจหมายเลขโทรศัพท์ เครือข่าย NT เพื่อนำเข้าร่วมกับระบบโทรศัพท์ (IP Telephone)

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ ได้ดำเนินการร่วมกับ เจ้าหน้าท่บริษัท NT ดำเนินการสำรวจหมายเลขโทรศัพท์ เครือข่าย NT เพื่อนำเข้าร่วมกับระบบโทรศัพท์ (IP Telephone) เพื่อให้ใช้งานได้ตามความต้องการและเพียงพอต่อการใช้งาน ในวันอังคารที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ห้องอุปกรณ์สื่อสาร ชั้น ๕ กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ…