Latest Post

กคฐ. ได้ดำเนินการควบคุมดูแลการเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารเพื่อรองรับการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาร ๒๕๖๗ (เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗) กคฐ. ได้ร่วมอยู่เวรฯประจำศูนย์ประสานงานและติดตามสถานการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ห้อง กคฐ.ได้ร่วมพิธีเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร จากหอศาสตราคมในพระบรมมหาราชวัง มาเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทย กคฐ. ได้ร่วมอยู่เวรฯประจำศูนย์ประสานงานและติดตามสถานการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ กคฐ. ได้ดำเนินการเดินสาย Up Link ระบบ สายด่วน ๑๕๖๗ ศูนย์ดำนรงธรรม

ปรับปรุงระบบเครือข่ายภายใน ห้องประชุมสำนักงาน กถ.

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในห้องประชุมสำนักงาน กถ. อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย

ย้ายเครื่องหมายเลข 1567 ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการย้ายหัวเครื่องหมายเลข1567 เพื่อใช้ทดสอบการใช้งานการประชุมร่วมกับสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ห้องประชุมสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์

จัดระเบียบสายและเคลื่อนย้ายตู้แร็คอุปกรณ์ ห้องราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการจัดเก็บและจัดระเบียบสายสัญญาณห้องราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย

ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย ห้องประชุมชั้น5ตึกสถาบันดำรงราชานุภาพ

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ติดตั้งswitch และระบบเครื่อข่ายเพื่อใช้งานระบบ วีดีทัศน์ทางไกล (vcs) และระบบinternet ห้องประชุมชั้น5 ตึกสถาบันดำรงราชานุภาพ

ตรวจซ่อมบำรุงรักษา​ระบบโทรศัพท์​ที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร จัดส่ง จนท.ดำเนินการตรวจซ่อมระบบโทรศัพท์จังหวัดนนทบุรี ตามที่มีหนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ

ติดตั้งสายสัญญาณและเครือข่ายระบบvcs

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตั้งระบบสื่อสารเพื่อใช้งานที่ห้องประชุม สนผ.ชั้น7