Latest Post

กคฐ. ได้ดำเนินการย้ายเครื่องถ่ายเอกสาร และติดตั้งสายไฟฟ้าและสาย Lan ประจำกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ กคฐ.ได้ดำเนินการปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ประจำกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ กคฐ. ได้ดำเนินการติดตั้งระบบโทรศัพท์ IP Telephone ห้องกลุ่มงานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล กองการเจ้าหน้าที่ ในวันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ กคฐ. ได้ร่วมกันดำเนินการจัดทำกิจกรรม 5 ส. ในวันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ กคฐ. ได้ดำเนินการติดตั้งเพิ่มคู่สายระบบโทรศัพท์ IP Telephone และคู่สาย Internet เครือข่ายมหาดไทยให้กับสำนักงานองค์การตลาด

กลุ่มงาน โครงสร้างพื้นฐานฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสาร ตามแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสารสนเทศและการสื่อสารประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ กระทรวงอุตสาหกรรม ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗

กลุ่มงาน โครงสร้างพื้นฐานฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสาร ตามแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสารสนเทศและการสื่อสารประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ซอย แจ้งวัฒนะ 1 แยก 5 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครในวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

กลุ่มงาน โครงสร้างพื้นฐานฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสาร ตามแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสารสนเทศและการสื่อสารประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ การประปานครหลวงถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ในวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

กลุ่มงาน โครงสร้างพื้นฐานฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสาร ตามแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสารสนเทศและการสื่อสารประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถนน งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗

กลุ่มงาน โครงสร้างพื้นฐานฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนชุดพัดลมระบายอากาศตู้อุปกรณ์เครือข่ายไร้สายระยะไกลของกระทรวงมหาดไทยที่ชำรุด ประจำกรมราชทัณฑ์ ถนนนนทบุรี ๑ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗