Day: March 24, 2021

ติดตั้งสายสัญญาณและเครือข่ายระบบvcs

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตั้งระบบสื่อสารเพื่อใช้งานที่ห้องประชุม สนผ.ชั้น7