กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานดำเนินการเดินสายสัญญาณเพื่อใช้ในการประชุมห้องอัษฎางค์ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย

By admin