กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสารจัดส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์โทรศัพท์ภายในกระทรวงมหาดไทย (hotline) ห้องทำงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

By admin