กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์เครือข่ายของกระทรวงมหาดไทยที่ติดตั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

By admin