Month: August 2022

เชื่อมโยงระบบโทรศัพท์ มหาดไทย&กลาโหม

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ประสานงานและหารือแนวทางการเชื่อมโยงหมายเลขโทรศัพท์ภายในระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(ศรีสมาน)

รื้อถอนอุปกรณ์ ATM กรมราชองค์รักษ์

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ดำเนินการรื้อถอนอุปกรณ์ ATM จาก กรมราชองค์รักษ์ (สวนจิตรลดา)

แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบInternet ผ่านเครือข่าย WIFI วิทยาลัยมหาดไทย (บางละมุง)

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. มอบหมายเจ้าหน้าที่ ดำเนินการทำความเข้าใจและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ Internet ผ่านเครือข่าย WIFI และจุดอับสัญญาณ วิทยาลัยมหาดไทย(บางละมุง)

สำรวจอุปกรณ์เครือข่าย เพื่อรื้อถอนกลับ กรมราชองครักษ์ (พระราชวังสวนจิตรลดา)

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร มอบหมายเจ้าหน้าที่ ดำเนินการสำรวจอุปกรณ์เครือข่าย เพื่อรื้อถอนกลับ จากกรมราชองครักษ์ (พระราชวังสวนจิตรลดา)

ติดตั้งระบบโทรศัพท์ หมายเลขสายด่วน 1567 ของศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร จัดส่ง เจ้าหน้าที่ ดำเนินการติดตั้งระบบโทรศัพท์ หมายเลขสายด่วน 1567 ของศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย

เชื่อมโยงระบบโทรศัพท์ กรมประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ดำเนินการเชื่อมโยงระบบโทรศัพท์ภายในของกรมประชาสัมพันธ์ กับหมายเลข hotline กระทรวงมหาดไทย ผ่านเครือข่ายไมโครเวฟ กระทรวงมหาดไทย