กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบและเฝ้าระวังเครือข่ายในการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(VCS)

By admin