Latest Post

กลุ่มงาน โครงสร้างพื้นฐานฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสาร ตามแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสารสนเทศและการสื่อสารประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ ห้องเครื่องมือสื่อสาร ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ถนน ปทุม-สามโคก ตำบล บางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ กลุ่มงาน โครงสร้างพื้นฐานฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสาร ตามแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสารสนเทศและการสื่อสารประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ กระทรวงวัฒนธรรม อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครในวันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ กลุ่มงาน โครงสร้างพื้นฐานฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสาร ตามแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสารสนเทศและการสื่อสารประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ กรมประชาสัมพันธ์ ถนนพระรามที่ ๖แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ กลุ่มงาน โครงสร้างพื้นฐานฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสาร ตามแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสารสนเทศและการสื่อสารประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง พระราม๖ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ กลุ่มงาน โครงสร้างพื้นฐานฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสาร ตามแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสารสนเทศและการสื่อสารประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ กระทรวงอุตสาหกรรม ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ โรงแรม จอมเทียน ปาล์ม บีซโฮเตล แอนด์รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ ได้ดำเนินการควบคุมดูแลทัศนูปกรณ์ พร้อมระบบประชุมทางไกลผ่านโปรแกรมZOOM ในการประชุมสมรคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มกราคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรม จอมเทียน ปาล์ม บีซโฮเตล แอนด์รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

กคฐ.ดำเนินดูแลควบคุมระบบห้องประชุมและเชื่อมโยงเครือข่ายในการประชุมขับเคลื่อนและติดตามภารกิจของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่2/2566

กคฐ.ดำเนินการดูแลเชื่อมโยงเครือข่ายในการประชุมเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567ผ่านระบบประชุมวิดีทัศน์ทางไกล VCS ในวันพุธที่ 27 ธัันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 กรมป้องกันและบบรเทาสาธารณภัย (ปภ.)

กลุ่มงานกคฐ. ได้ดำเนินการตรวจนับอุปกรณ์โครงการค่าปรับปรุงและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ศาลากลาง จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 21 ธันวาคม 2566

กลุ่มงานกคฐ. ได้ดำเนินการตรวจนับอุปกรณ์โครงการค่าปรับปรุงและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ศาลากลาง จังหวัดสระแก้ว วันที่ 20 ธันวาคม 2566