กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการจัดเก็บและจัดระเบียบสายสัญญาณห้องราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย

By admin