Month: March 2022

ติดตั้งระบบโทรศัพท์ Hotline ห้อง ปมท.

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสารจัดส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์โทรศัพท์ภายในกระทรวงมหาดไทย (hotline) ห้องทำงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

จัดอบรม On the Job Training ข้าราชการบรรจุใหม่

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับมอบหมายให้จัดอบมรมถ่ายทอดความรู้ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2565