วันที่ 4-6 ตุลาคม 2565 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ ตามโครงการค่าจัดหาระบบโทรศัพท์(IP Telephony)เพื่อการสื่อสารแบบครบวงจรของกระทรวงมหาดไทย

By admin