กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ประสานงานและหารือแนวทางการเชื่อมโยงหมายเลขโทรศัพท์ภายในระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(ศรีสมาน)

By admin