กลุ่มงาน กคฐ. ได้ดำเนินการดูแลระบบการประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น ๕ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย

By admin