Day: December 22, 2023

กลุ่มงาน กคฐ. ได้ดำเนินการดูแลระบบการประชุมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย-นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ

กลุ่มงาน กคฐ. ได้ดำเนินการดูแลระบบการประชุมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย-นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ มุ่งมั่นขับเคลื่อนโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง การส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย จับมือร่วมกัน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ทำสิ่งที่ดี Change for Good  วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖เวลา ๑๓.๐๐…

กลุ่มงาน กคฐ. ได้ดำเนินการดูแลระบบการประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมแม่บ้านมหาดไทย

กลุ่มงาน กคฐ. ได้ดำเนินการดูแลระบบการประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น ๕ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย