กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการติดตั้งระบบโทรศัพท์แบบ IPphone ที่ห้องคณะที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

By admin