กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ดำเนินการเชื่อมโยงระบบโทรศัพท์ภายในของกรมประชาสัมพันธ์ กับหมายเลข hotline กระทรวงมหาดไทย ผ่านเครือข่ายไมโครเวฟ กระทรวงมหาดไทย

By admin