Day: August 9, 2022

สำรวจอุปกรณ์เครือข่าย เพื่อรื้อถอนกลับ กรมราชองครักษ์ (พระราชวังสวนจิตรลดา)

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร มอบหมายเจ้าหน้าที่ ดำเนินการสำรวจอุปกรณ์เครือข่าย เพื่อรื้อถอนกลับ จากกรมราชองครักษ์ (พระราชวังสวนจิตรลดา)