Day: August 11, 2022

แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบInternet ผ่านเครือข่าย WIFI วิทยาลัยมหาดไทย (บางละมุง)

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. มอบหมายเจ้าหน้าที่ ดำเนินการทำความเข้าใจและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ Internet ผ่านเครือข่าย WIFI และจุดอับสัญญาณ วิทยาลัยมหาดไทย(บางละมุง)