วันที่ 9 สิงหาคม 2565 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร มอบหมายเจ้าหน้าที่

ดำเนินการสำรวจอุปกรณ์เครือข่าย เพื่อรื้อถอนกลับ จากกรมราชองครักษ์ (พระราชวังสวนจิตรลดา)

By admin